Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти

Додаток 1

до рішення селищної ради

від 17.06.2024 № 31/3

Положення

про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад
керівників закладів загальної середньої освіти

 1. Це Положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти (далі Положення) визначає процедуру проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності (далі - заклад освіти), підпорядкованих Головненській селищній раді (далі - Засновник).
 2. Керівник  комунального закладу загальної середньої освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог  Закону України «Про повну загальну освіту» та відповідно  цього Положення
 3. Рішення про проведення конкурсу приймається засновником комунального закладу загальної середньої освіти:
 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
 • не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Головненської селищної ради та на офіційному вебсайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

- найменування і місцезнаходження закладу освіти;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти;

- вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

4. Для проведення конкурсу формується та затверджується конкурсна комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

- засновника (депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

 - відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

 - інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

Персональний склад конкурсної комісії затверджується рішенням  селищної ради.

5. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

- визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

- відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

 6. У роботі  конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

 7.  Члени конкурсної комісії зобов’язані брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного, заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

  8.   Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

  9. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті Головненської селищної ради протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

  10. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

11. Для участі в конкурсі подаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

 - копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

12. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

   13. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
 • приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі та визначає дату та місце проведення конкурсу;
 • оприлюднює на офіційному вебсайті Головненської селищної ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

14. До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

 • не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону;
 • подали не всі документи, визначені цим Законом, для участі в конкурсі;
 • подали документи після завершення строку їх подання.

15. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

16. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема цього Закону, Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

       Форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії їх оцінювання визначаються рішенням конкурсної комісії.

17. Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

18. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті засновника.

19. За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

20. Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону.

21. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

22. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

23. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

24. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу селищний голова призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

 

 

КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  КАНДИДАТІВ 

на заміщення посади керівника

закладу загальної середньої освіти комунальної власності та зразок ситуаційного завдання

 

          Перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти здійснюється шляхом письмового тестування. Із загального переліку питань для кожного учасника тестування надається 30 тестових питань. Усі кандидати виконують один варіант. Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Загальна кількість балів, яку можна отримати за результатами тестування, становить 30. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50 %).

          Загальний час для проведення тестування повинен становити не більше 30 хвилин.

          Кандидати, які за результатами набрали менше 50%, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.

          Проведення презентації перспективного плану розвитку закладу освіти відбуватиметься того ж дня, що і перевірка знання законодавства і розв’язання ситуаційного завдання.

        Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора закладу загальної середньої освіти. 

          Кандидат обирає одне із запропонованих варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування його під час проведення конкурсного відбору.

          На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше 10 хвилин.

         Після завершення розв’язання ситуаційних завдань або після закінчення часу, відведеного на їх розв’язання, кандидати віддають бланки з розв’язаними тестами і ситуаційними завданнями секретарю комісії.

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

2 бали – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально. Остаточною оцінкою в балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

Підбиття підсумків тестування та вирішення ситуаційного завдання здійснюється шляхом додавання балів за тестування кандидатів, допущених до вирішення ситуаційного завдання, та балів за вирішення ситуаційного завдання.

Відкрита публічна презентація перспективного плану розвитку навчального закладу перед конкурсною комісією здійснюється особисто кандидатом у спосіб, який визначає сам кандидат, державною мовою, а також шляхом надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

            Регламент етапу:

          – виступ претендента – до 10 хв.;

          – запитання та обговорення – до 10 хв.

          Оцінювання професійної компетентності кандидата (кандидатів) за результатами публічної презентації здійснюється шляхом виставлення балів членами конкурсної комісії. Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

2 бали виставляються кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;

1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;

0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Остаточною оцінкою у балах за презентацію перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії. Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 0,5 або нижче вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених комісією за результатами всіх етапів конкурсу: тестування, вирішення ситуаційного завдання та презентації.

Переможцем вважається особа, яка набере найбільшу кількість балів за результатами всіх випробувань.

У разі набрання кандидатом однакової кількості балів визначення переможця здійснюється відкритим голосуванням членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів під час відкритого голосування вирішальним у визначенні переможця є голос голови конкурсної комісії.

 

Зразки ситуаційного завдання

          

Ситуація № 1. На посаду педагога, яка знаходиться у декретній відпустці, призначено ще двоє працівників, одна із яких теж пішла у відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

          Основний працівник виходить з 01.09.2024 на роботу. Які дії має вчинити директор згідно з вимогами чинного законодавства щодо педагогів?

 

Ситуація № 2. У педагогічному колективі вже неодноразово порушували питання необхідності загального обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Педагоги скаржилися, що адміністрація планує і їх ні про що не запитує, а вони лише виконують. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання змісту річного плану на наступний навчальний рік. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність. У чому на Вашу думку, полягає роль керівника як управління персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти?

Ситуація № 3. До директора школи прийшов батько четвертокласника, який серед учителів має репутацію недисциплінованого учня. Батько скаржиться директору школи на те, що класовод не об’єктивно ставиться до його сина та постійно провокує його, навмисне говорячи про нього негативні речі. Як повинен себе вести директор школи із батьком та які міри повинен прийняти у вирішенні цього питання?

Ситуація № 4. Педагог досить авторитарно проводить уроки, при цьому рівень навчальних досягнень учнів досить невисокий. Спілкуючись з колегами в учительській він ставить питання: «Не розумію, що мені робити зі своїм класом! Мене не слухають на уроці, не бажають виконувати планові завдання!». Які можуть бути дії в цьому випадку керівника закладу освіти?

 

Секретар ради                         В.М.Боярчук

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь