Перелік відомостей що становлять службову інформацію

 

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО

       Розпорядження

       селищного голови

       28 березня 2023 року № 34-рр

 

 

П Е Р Е Л І К

відомостей, що становлять службову інформацію,

і яким надається гриф «Для службового користування»

в Головненській селищній раді

 

1. Економіка, промисловість, транспорт та енергетика.

1.1. Зведені відомості про складські запаси комплектуючих виробів і готової продукції підприємств, за винятком озброєння (боєприпасів, військової техніки, комплектуючих виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів).

1.2. Аналітичні матеріали стосовно перспектив нарощування експорту традиційних товарів підприємств громади.

1.3. Технічні завдання на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (ТЗ НДДКР), технічні завдання на продукцію (виріб), звіти про НДДКР, уся напрацьована під час виконання науково-технічна, конструкторська, технологічна, проектна та нормативна документація до опублікування, у разі наявності в них інформації, яка може бути предметом патентування чи містить ознаку НОУ-ХАУ і не підпадає під дію ЗВДТ.

1.4. Інформація щодо методів та систем захисту оперативно-диспетчерського управління об’єднання енергосистеми України.

1.5. Технічні креслення та інструкції щодо керування системою управління доступом на об’єкти паливно-енергетичного комплексу, уразливі в терористичному відношенні, що не становлять державної таємниці.

1.6. Відомості про місця установлення та принципи дії приладів і пристроїв, що використовуються в системах фізичного захисту або охорони на підприємствах, в установах, організаціях паливно-енергетичного комплексу, що не становлять державної таємниці.

1.7. Збірники основних техніко-економічних показників (ТЕП) промислових підприємств у розрізі галузей та підприємств.

1.8. Відомості щодо формування пропозицій та програм зі створення, модернізації та освоєння у виробництві зразків озброєння і військової техніки та створення для цього спеціальних технологій, що не становлять державної таємниці.

1.9. Відомості за окремими показниками про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки перевезень залізничним, автомобільним, повітряним, водним транспортом спеціальних вантажів (виробів, матеріалів народногосподарських вантажів, що мають особливу цінність для держави, вантажів з небезпечними властивостями (вибухові та радіоактивні), крім відомостей, що становлять державну таємницю.

1.10. Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт по їх патентуванню в Україні та за кордоном.

1.11. Завдання, технічні завдання, окремі завдання на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо новітніх розробок, що виконуються в межах державних науково-технічних програм, міжгалузевих науково-технічних програм, наукових частин інших програм, розробок новітніх технологій науковими установами, відомості про розголошення яких можуть задавати економічних збитків та зашкодити охороні прав на інтелектуальну власність; пояснювальні записки, звітна документація по цих роботах.

1.12. Відомості про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що виконуються за державним оборонним замовленням, та про технології подвійного використання, у тому числі тематичні картки, матеріали запитів на виконання і фінансування, висновки наукової та науково-технічної експертизи, технічні завдання, розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти.

 

2. Житлово-комунальне господарство.

2.1. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

2.2. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2.3. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.

2.4. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

2.5. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

2.6. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних джерел водозабезпечення в населених пунктах із населенням                    до 100 тисяч осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

2.7. Відомості, що розкривають координати об’єктів теплопостачання, газопостачання та електропостачання.

 

3. Будівництво, архітектура, земельні відносини.

3.1. Плани населених пунктів виконаних по топографічних матеріалах у масштабі:

1:50 000 і крупніше, створені в Державній геодезичній референцній
системі координат СК-42.

1:10 0000,  1:200 000 у державній системі координат або в іншій
системі   координат   в   Балтійській   системі   висот,   які   містять   за
сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення
та оцінки місцевості.

3.2. Топографічні, цифрові, електронні карти (плани), фотокарти, фотоплани, ортфотоплани, спеціальні тематичні карти, незалежно від форми та виду носія інформації, масштабів 1:50 000 і крупніше, створені в системі координат УСК-2000 та системі координат СК-42, які містять характеристики інженерних комунікацій та повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського і оборонного значення.

3.3. Плани населених пунктів масштабу 1:10 000 – 1:20 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на території Вінницької області, створені в державній системі координат УСК–2000 або в системі координат СК–42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

3.4. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК–2000 або в системі координат СК–42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:50 000 – 1:200 000, карти ділянок рік масштабів 1:25 000, 1:50 000.

3.5. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК–2000 і СК–42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

3.6. Відомості про координати геодезичних пунктів на територію Вінницької області, визначені з точністю до 10 метрів в Державній геодезичній референтній системі координат УСК-200 та системі координат СК-42, які містяться в каталогах координат.

3.7. Топографо-геодезичні та картографічні матеріали (дані, інформація), які характеризують рельєф у Балтійській системі висот 1997 року з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на територію Вінницької області, які покривають площу в одному масиві понад 25 кв. км.

3.8. Проекти землеустрою та технічна документація із землеустрою (за наявності координат геодезичних пунктів в Державних системах координат УСК-200 та системі координат СК-42).

3.9.  Плани капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
спецпризначення.

 

4. Цивільний захист.

4.1. Зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення.

4.2. Перелік об’єктів, що належать до категорії ЦЗ.

4.3. Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення громади.

4.4. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів громади.

4.5. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів громади.

4.6. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦЗ на підприємствах, в установах громади.

4.7. Зведені відомості про використання захисних споруд цивільного захисту для потреб населення в громаді.

4.8. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

4.9. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливої евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в громаді.

4.10. Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.

4.11. Зведені відомості про хімічно небезпечні об’єкти господарської діяльності І-ІІІ ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види і кількість сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані).

4.12. Зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

4.13. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони) та документи зі зв’язку при проведенні радіотренувань та інших заходів.

4.14. Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.

4.15. Відомості громади про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту важливих державних об’єктів, які беруться під пожежну та військову охорону за умов воєнного стану.

4.16. Плани цивільного захисту на особливий період об’єктів економіки, які не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту.

4.17. Зведені відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту.

4.18. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільного захисту.

4.19. Зведені відомості про тематику виконуваних науково-дослідних робіт за бюджетні кошти у сфері та використання страхового фонду документації України.

4.20. Табелі термінових та строкових донесень МНС України, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

4.21. Утримання та функціонування пунктів управління заходами цивільного захисту на обласному та місцевому рівнях на особливий період.

4.22. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки громади.

4.23. Забезпечення чергування в системі пунктів управління єдиної системи цивільного захисту.

4.24. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну систему оповіщення.

4.25. Виписки із радіоданих.

 

5. Зв’язок.

            5.1. Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.

5.2. Відомості про радіодані внутрішньорайонного та державного рівня системи радіозв’язку, що не становлять державну таємницю.

5.3. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання та спеціальну технічну (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

5.4. Відомості (за окремими показниками) про організацію урядового та спеціального зв’язку (крім тих, що становлять державну таємницю).

5.5. Відомості з питань забезпечення безпеки спеціального зв’язку.

5.6. Відомості щодо планування заходів зі створення, забезпечення функціонування та розвитку національної системи конфіденційного зв’язку.

 

6. Технічний захист інформації.

6.1. Відомості про взаємодію обласної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, з питань організації технічного захисту інформації.

6.2. Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом, володіння якими дає змогу ініціювання несанкціоновані дії щодо цієї інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.

6.3. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту), призначених для захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, а також зміст наукових відкриттів, винаходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на підвищення рівня технічного захисту інформації з обмеженим доступом.

6.4. Зведені відомості щодо сучасних засобів забезпечення технічного захисту інформації загального призначення, досягнень науки (відкриття, винаходи, науково-технічні рішення), що можуть бути використані для потреб технічного захисту інформації і мають принципове значення для його нових розробок.

6.5. Відомості про методи, способи, засоби, можливості технічних розвідок, якщо не розкривається організація системи протидії їм.

6.6. Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані суб’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації.

6.7. Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами.

6.8. Організаційне забезпечення технічного захисту інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці.

 

7. Охорона державної таємниці.

7.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності (які не підпадають під дію ЗВДТ).

7.2. Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурах секретних справ.

7.3. Зведені відомості про виїзди в іноземні країни громадян, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.

7.4. Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів та інших МНСІ, перегляду грифів секретності та знищення секретних документів.

7.5. Описи справ постійного зберігання і довготермінового зберігання

7.6. Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

7.7. Номенклатура посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

7.8. Відомості щодо облікової карти про надання допуску громадянину до державної таємниці та мотивований запит до органу СБУ про надання допуску або скасування.

7.9. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктивного режиму.

7.10. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

7.11. Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці.

 

8. Мобілізаційна підготовка.

8.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ щодо:

            створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

виробництво та поставки технічних засобів та майна речової служби в  особливий період;

            виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;

            виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

            виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

 мобілізаційних завдань із замовлення та виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

            кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в органах місцевого самоврядування;

            забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини;

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки області на особливий період;

підготовка фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в громаді в особливий період;

            виробництва найважливішої цивільної промислової продукції громади в особливий період;

            номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в селищній раді, на підприємствах, в установах та організаціях громади;

            капітального будівництва в особливий період;

            створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

            потреби сільського господарства громади в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

8.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки економіки громади.

8.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки економіки громади.

8.4. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за апаратом селищної ради та її виконавчим комітетом, виконавчими органами селищної ради, підприємствами, установами, організаціями громади.

8.5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій громади (які не підпадають під дію ЗВДТ).

8.6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій.

8.7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців селищної ради з питань мобілізаційної підготовки.

8.8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів громади Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

8.9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

8.10. Відомості про функціонування єдиної  транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій громади.

8.11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій громади.

8.12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

8.13. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій громади щодо життєзабезпечення населення в особливий період (які не підпадають під дію ЗВДТ).

8.14. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій громади на режим роботи в умовах особливого періоду (які не підпадають під дію ЗВДТ).

8.15. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки органів місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації громади.

8.16. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій громади.

 

9. Оборонна робота.

9.1. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні територіальної оборони (які не підпадають під дію ЗВДТ).

9.2. Відомості про доведення державного оборонного замовлення.

9.3. Відомості з питань утилізації ракет та боєприпасів на військових арсеналах, базах та складах.

9.4. Відомості з питань, що можуть вплинути на рівень обороноздатності громади.

 

10. Кадрові питання.

            10.1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

 

11. Охорона здоров’я.

11.1. Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів станціями переливання крові.

11.2. Відомості щодо мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво та поставку лікарських засобів та виробів медичного призначення в особливий період (які не підпадають під дію ЗВДТ).

11.3. Дані генетичних та інших досліджень, які є критеріями ідентифікації особи.

 

12. Міжнародна діяльність.

12.1. Відомості, що містять інформацію про міжнародні договори та обсяги зовнішньоторго­вельних операцій в розрізі конкретних галузей та на  підприємствах.

12.2. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

12.3. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

 

13. Безпека і охорона правопорядку.

13.1. Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів місцевого самоврядування і дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів (у випадках реальної загрози виникнення заворушень громадського порядку).

13.2. Відомості щодо антитерористичної діяльності на енергетичних, транс­портних, техногенно-небезпечних і військових об'єктах та важливих об’єктах забезпечення життєдіяльності населення громади, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

14. Відомості з загальних питань.

14.1. Відомості, аналітичні висновки, прогнози, внаслідок розголошення яких можливе порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина, настання негативних наслідків в державі та громаді.

14.2. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.

 

15. Інші відомості.

Інформація, що міститься в документах селищної ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності органу місцевого самоврядування.

Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.  

                                         _________________________

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь