ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 05.02.2024 17:02
Кількість переглядів: 101

Фото без опису

Додаток 2

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

                         Дата:                       

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб’єктом господарювання)

 

  Реєстраційний номер 4216

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИК" 13361478

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання.

 

Україна, 44300, Волинська обл., Ковельський р-н, місто Любомль, вул.Дружби, будинок 52

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

 

Планована діяльність, її характеристика.

 

Планована діяльність  полягає  в  проведенні  робіт  з  видобування  піску  на  родовищі

«Згоранське - 2».

Технічна альтернатива 1.

 

Фото без описуТехнічна альтернатива 1. Видобування піску відкритим способом за допомогою бульдозера Д 606, екскаватора ЕО 4321 і навантажувача ZL-50G. Розробка родовища буде проводитися відкритим кар’єрним способом в автосамоскиди і вивезенням піску замовникам. Також на родовищі буде проводитися зняття ґрунтово-рослинного шару ґрунту бульдозером з подальшим переміщенням і формуванням його у бурти. Всі розкривні породи в процесі розробки родовища будуть використані для рекультивації земель порушених гірничими роботами. При виборі способу розробки родовища керувалися принципом мінімізації негативного впливу діяльності підприємства на навколишнє природне середовище: надра, ґрунти, поверхневі та підземні води, ліси, атмосферне повітря, тваринний, рослинний світ, а також на здоров’я населення.

 

Технічна альтернатива 2.

 

Технічна альтернатива 2. Видобування піску буде проводитись відкритим кар’єрним способом за допомогою наступної техніки: бульдозера LIEBNERR LR621B і екскаватора LIEBNERR R914, їх технічні характеристики не дають можливість зменшити час роботи механізмів, кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від працюючих двигунів внутрішнього згоряння, оскільки технічні характеристики менші за продуктивність техніки ніж в технічній альтернативі 1 (обєм ковшів навантажувача та екскаватора), а витрата палива на 1кг/год більший.

 

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

 

 

 

Волинська обл. Ковельський р-н Згорани за межами населеного пункту

 

  1. Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

 

Головненська

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Волинська обл., Ковельський р-н, Згорани, за межами населеного пункту.

Територіальна альтернатива 1. Представляє собою земельну ділянку надр «Згоранська - 2», яка розташована в 3-х км на південь від с. Згорани Головненської селищної територіальної громади Ковельського району Волинської області. Ділянка є продовженням земельної ділянки Згоранського родовища піску в напрямку поширення дюнного утворення на схід. Родовище піску Згоранське -2 було розвідане за кошти ТОВ «Будівельник» на підставі спеціального дозволу

№5488 від 24.03.2023 року наданого Держгеонадрами України. Запаси родовища затверджені в ДКЗ України (протокол №5594 від 24 червня- 5 липня 2023 року), родовище входить до Державного переліку родовищ корисних копалин України. Земельна ділянка родовища відноситься до земель лісового фонду і потребує зміни цільового призначення на землі промисловості на період проведення видобувних робіт. Загальна площа території громади становить 32473,6 га, з них землі лісового фонду 14123,47га, що становить 43,49%. Тимчасове вилучення 4,07 га земель (0,01%) лісового фонду суттєво не вплине на питому вагу лісистості територіальної громади. Слід врахувати, що після відпрацювання ділянки надр «Згоранська - 2» проектом рекультивації буде передбачено заліснення даної території.

 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Волинська обл., Ковельський р-н, Згорани, за межами населеного пункту.

Територіальна альтернатива 2. Альтернативний варіант, щодо територіального розташування родовища піску, розглядався на стадії пошуково-оцінювальних робіт по виявленню на території колишнього Любомльського району Волинської області ділянок можливого розташування покладів піщаної сировини, придатної для використання у будівельній галузі. Дослідженнями були охоплені землі різного цільового призначення, однак на інших ділянках покладів пісків промислового значення - не виявлено.

 

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

 

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Найбільш важливим із соціально- економічних факторів є можливість поповнення місцевого бюджету (в т.ч. сплати рентної плати за користування надрами та земельного податку) і поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в районі і в області в цілому та зайнятості місцевого населення. Вдосконалення системи

 

контролю за добувними роботами та вивезенням піску забезпечує мінімальний залишковий рівень впливу планованої діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я. В цілому, вплив планованої  діяльності  об’єкту  на  соціальне-економічне  середовище можна оцінити як допустимий. Границі розробки в плані забезпечують додержання 100-метрової санітарно-захисної зони навколо кар’єру по видобуванню пісків. Розмір СЗЗ прийнятий по аналогії з діючими кар’єрами по видобуванню пісків і не суперечить вимогам додатку №4 “Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів”, затверджених наказом Мінохоронздоров’я України від 19.06.1996, № 173, для ІV класу небезпеки.

 

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Корисна копалина на родовищі представлена еоловими пісками, які залягають суцільним горизонтом і складають тіло параболічної дюни. Середня потужність – 4,2 м. виробнича потужність підприємства передбачена 15,0 тис. м3 щорічно. Проектна площа складає 4,07 га, термін розробки – 10,3 років. Середня площа розробки становить 0,39 га за рік. Розробка корисної копалини буде вестись протягом теплого періоду року, що складає 8 місяців. Запаси піску в контурах кар’єра становлять 165,2 тис. м3.

 

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1.

Технічна альтернатива 1. Санітарно-гігієнічні обмеження: допустимі рівні звуку (дБА) та вібрації - рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів відповідно до

«Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»; не перевищення рівнів іонізуючого та радіаційного випромінювання (НРБУ-2006). Сортування відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам у відповідності до встановлених санітарно-гігієнічних вимог і природоохоронного законодавства. Раціональне використання  водних  ресурсів  із  споживанням води тільки для господарсько-питних потреб. Забір води з  підземних  та  поверхневих  водойм  та скид в водні об’єкти – відсутній. Вплив на ґрунти буде здійснюватися тільки під час розкривних робіт на глибину 0,2-0,3 м від поверхні. Розкривний  шар  ґрунтового  покриву,  згідно  плану гірничих робіт, буде тимчасово розміщений в буртах та в подальшому використаний в якості рекультиванта, перед залісненням. Викиди в атмосферне повітря від пересувних джерел не повинні перевищувати ГДК. Виконання правил протипожежної безпеки та виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр.

 

щодо технічної альтернативи 2.

 

Технічна альтернатива 2. Обмеження аналогічні технічній альтернативі 1.

 

щодо територіальної альтернативи 1.

 

Територіальна альтернатива 1. Дотримання нормативного розміру санітарно-захисної зони (100 м). Дотримання меж землевідведення. Санітарно-гігієнічні обмеження, дотримання нормативів ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, рівнів шумового, іонізуючого та радіаційного випромінювання.

 

щодо територіальної альтернативи 2.

 

Територіальна альтернатива 2. Обмеження розглядались на стадії пошуково-оцінювальних робіт. Обмеження аналогічні територіальній альтернативі 1.

 

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

 

щодо технічної альтернативи 1.

 

Технічна альтернатива 1. - польове обстеження ділянки родовища та топографо-геодезичні вишукування; - спеціалізоване лісогосподарське підприємство здійснить підготовку території для видобування піску. Розкривні роботи поетапно будуть здійснені ресурсами підприємства на глибину 0,2 – 0,3 м від поверхні. Поверхневий шар розкривного покриву, згідно з планом гірничих робіт, буде збуртований та в подальшому використаний в якості рекультиванта перед залісненням; - розміщення тимчасових приміщень, необхідних для проведення планової діяльності; - доставка на об’єкт необхідних механізмів; - проведення гірничо-капітальних робіт; - дотримання технології, що передбачена проектом при розробці родовища з метою уникнення ерозійних процесів; - проведення рекультивації відпрацьованого кар’єру шляхом заліснення.

 

щодо технічної альтернативи 2.

 

Технічна альтернатива2. Аналогічна технічній альтернативі 1.

 

щодо територіальної альтернативи 1.

 

Територіальна альтернатива 1. За результатами геолого-маркшейдерського обстеження при необхідності будуть впроваджуватися заходи, що забезпечують зменшення впливу на довкілля. Розробка родовища в межах розвіданих та затверджених запасів.

 

щодо територіальної альтернативи 2.

 

Територіальна альтернатива 2. Розглядались на стадії пошуково-оцінювальних робіт. Заходи аналогічні територіальній альтернативі 1.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

 

Технічна альтернатива 1. Клімат та мікроклімат - прийняті в проекті обладнання та апаратура відповідають діючим стандартам України, відповідно вплив - відсутній; Повітряне середовище - під час розробки родовища можливі епізодичні впливи від роботи машин, механізмів, в межах допустимих норм; відсутні постійно діючі джерела забруднення атмосфери, тому в період експлуатації вплив – мінімальний; Геологічне середовище та ґрунт – під час розробки родовища передбачається зняття верхнього 0,2-0,3 м ґрунту розкривного шару для подальшої рекультивації та планування території. Проектом рекультивації передбачені заходи, які зменшать негативний вплив на ґрунт - вплив допустимий; під час експлуатації - відсутній; Водне середовище корисна товща пісків не обводнена, підземні води залягають значно нижче підошви пісків. При розробці родовища та експлуатації вплив в межах допустимих норм; в об’ємі піску родовища водоносні горизонти – відсутні; підошва корисної копалини розробки кар’єру на 1-2 м вища рівнів поверхневих вод р. Нережа, яка протікає південніше від кар’єру на віддалі орієнтовно 500 м (нормативна прибережна захисна смуга становить 25 м). Вплив на рослинний та тваринний світ: планова діяльність суттєво не змінить - складу рослинних угруповань і фауни, видової різноманітності, популяцій домінуючих, цінних і видів, що охороняються, їх фізіологічного стану і продуктивності, стійкості до хвороб. Об’єкти ПЗФ, у тому числі Смарагдова мережа, в межі можливого впливу кар’єру - не входять. На території планованої діяльності, науковцями ТзОВ

«Інститут земельних відносин та охорони навколишнього середовища», залученими фахівцями Луцького національного технічного університету та ДП «Ліси України», проведені польові дослідження флори, фауни та біорізноманіття і встановлено наступне: дана земельна ділянка розташована на 4 виділах (виділ 44 та 41, виділ 33 та 34) кварталу 57 Згоранського лісництва. На даній земельній ділянці знаходяться малопродуктивні лісові насадження, значна частина яких пошкоджена низинною пожежею  та  буревієм.  Видів  тварин  та  рослин,  які  занесені  до  Червоної та  Зеленої  книг  України  –  не  виявлено. Відходи:  поточний  ремонт,  обслуговування  машин  та

 

механізмів будуть проводитись на території виробничої бази ТзОВ «Будівельник» - м. Любомль. Переробка сировини в кар’єрі проводитись не буде - вплив відсутній. Фізичні впливи провадження планової діяльності (пил, шум, вібрація, електромагнітне випромінювання) на здоров’я населення прилеглих населених пунктів – відсутні.

щодо технічної альтернативи 2.

 

Технічна альтернатива 2. Аналогічні технічній альтернативі 1 щодо територіальної альтернативи 1.

Територіальна альтернатива 1. Прийняті територіальні, містобудівельні, санітарно-гігієнічні, протипожежні обмеження згідно діючих нормативних документів.

щодо територіальної альтернативи 2.

 

Територіальна альтернативи 2. Розглядались на стадії пошуково-оцінювальних робіт. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічні територіальній альтернативі 1.

 

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Перша категорія

 

21 Суцільні та поступові рубки Усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;"

 

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

 

 

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля відповідає ст. 6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII та Додатку 4 Постанови КМУ від 13.12.2017 № 1026.

 

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

 

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності.

 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

 

 

 

спеціальний̆ дозвіл на користування надрами з метою видобування корисних копалин

 

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

 

що видається Державна служба геології та надр України

 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@mepr.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, Грицак Олена Анатоліївна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів

 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

 

 

 

 

 

одаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 824 від 14.09.2020}


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь